محصولات

شنسیل منجمد مرغ

ران منجمد مرغ

پاچین مرغ منجمد

میان بال مرغ منجمد

 

ران مرغ منجمد

شنسل منجمد

پاچین

خرده گوشت شنسل